Четверг, 30.05.2024, 04:03Наша страница в FaceBook|RSS
 
  |Сайт епархии|Архив материалов
Главная » Архив материалов

Статьи [130]
Интервью [73]
Страницы: 1 2 3 ... 20 21 »

Իմ ծննդա­վայ­րում լու­րե­րը տա­րած­վում են լույ­սի ա­րա­գութ­յամբ: Չես հասց­նում ար­տա­բե­րել նա­խա­դա­սութ­յանդ եզ­րա­փա­կիչ բա­ռը` բնա­կա­վայ­րի ու­ղիղ կեսն ար­դեն ակ­տիվ քննար­կում է նոր ի­րա­դար­ձութ­յու­նը, հա­մե­մե­լով այն ֆան­տաս­տիկ ման­րա­մաս­նութ­յուն­նե­րով և, ան­պատ­ճառ, սե­փա­կան մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րով: Ընդ ո­րում, լու­րե­րի սփռվե­լու մե­խա­նիզ­մը մե­րոնց հե­ղի­նա­կա­յին գաղտ­նիք­նե­րից մեկն է, ա­մե­նամ­շու­շոտն ու ան­հա­սա­նե­լին: 

Статьи | Просмотров: 1774 | Дата: 15.06.2014 | Հասմիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

В конце нашего разговора он пристально посмотрел на меня и после небольшой паузы тихо выговорил: «Что обо мне писать! Вот, о ребятах, которые погибли, защищая свой очаг, надо писать… Самое обидное, что армяне ничего толком не знают про все эти события… Иногда задаюсь вопросом: «Может, я не за тех воевал?».

Интервью | Просмотров: 2522 | Дата: 15.06.2014 | Асмик ГРИГОРЯН

«Ի ծննդե ես կապ­ված եմ իմ ար­մատ­նե­րին: Պարս­կաս­տա­նում ապ­րածս տա­րի­նե­րին հա­յացքս միշտ դե­պի Հա­յաս­տանն էր: Պապս ա­ռա­վոտ կա­նուխ արթ­նա­նում էր և­ ար­ևա­ծա­գին հաս­տատ պի­տի եր­գեր «Ա­ռա­վոտ լու­սոն»: Շատ հե­տաքր­քիր ա­րա­րո­ղութ­յուն էր. մար­դը պաշ­տում էր այն հզոր ար­ևը, որ կե­նաց սկիզբն է: Պապս Ար­ևելք նա­յե­լու փո­խա­րեն թեք­վում էր դե­պի Հ­յու­սիս: Մի ան­գամ հարց­րե­ցի՝ «Ին­չու՞ ես Հ­յու­սիս նա­յում»: Պա­տաս­խա­նեց. «­Մեր Ար­ևել­քը Հ­յու­սիսն է, ուր Հա­յաս­տանն է՝ մեր եր­կի­րը: Այս նա­խա­դա­սութ­յու­նը կրթա­կան նա­խա­դա­սութ­յուն է: Ամ­բողջ իմ կյան­քի ըն­թաց­քում այս նա­խա­դա­սութ­յունն է ինձ մղել դե­պի Հայ­րե­նիք: Իմ ոտ­քը այս հո­ղի վրա շատ ա­մուր է»:

Статьи | Просмотров: 2084 | Дата: 18.05.2014 |

Զարմանալի մի օրինաչափությամբ յուրաքանչյուր եկող գարուն գեղեցիկ անակնկալ է մատուցում ինձ՝ հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթությունների ձևով: Խոստովանեմ՝ սպասում ու պատրաստվում եմ դրանց, կենսատու այդ հանդիպումներին, որոնք լիցքավորում են ինձ, «նորոգում» լավատեսությունս, նոր հարցեր ու պատասխաններ առաջադրում: Ես անսահման շնորհակալ եմ այդ ծանոթություններին, որոնք շատ հաճախ վերածվում են իսկական բարեկամության:

Интервью | Просмотров: 2014 | Дата: 18.05.2014 | Ռիմա ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

Վերստին Ապրիլի քսանչորսն է: Անմեկնելի զգացումներ են հոգումս, ինչը բարձրաձայնելը, ինչի մասին խոսելը տարիների հետ թվում է ավելի ու ավելի անկարելի: Նախանձում եմ նրան, ով հաշիվը փակել է անցյալի հետ, ում հոգին վարակված չէ  հարազատի խոշտանգված ճակատագրի անանց ցավով, ով կարողանում է վայելել անթալյաների ծովն ու բնությունը՝ դրանց այսօրվա բնակիչներին համարելով քաղաքակիրթ, բարի, անչար…-Որդին հոր համար պատասխան չի տալիս,- կասկածում եմ…

Статьи | Просмотров: 1783 | Дата: 18.05.2014 | Արամ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Պո­լի­տեխ­նի­կա­կան ինս­տի­տու­տի ճար­տա­րա­պե­տա­կան բաժ­նի ա­ռա­ջին կուր­սում մեր լսա­րա­նը մտավ բարձ­րա­հա­սակ, հա­մակ­րե­լի, գե­ղե­ցիկ կեց­ված­քով մի ե­րի­տա­սարդ և փոքր-ինչ ռնգա­յին, հա­ճե­լի բա­րի­տո­նով ա­սաց. «Ես ձեզ պատ­մե­լու եմ ի­տա­լա­կան ­Վե­րածնն­դի ճար­տա­րա­պե­տութ­յան մա­սին»: Ինչ­պես հարկն է` պատ­րաստ ու­նեինք տետ­րակ­ներ և ­մա­տիտ­ներ` դա­սա­խո­սութ­յու­նը սղագ­րե­լու հա­մար, բայց մեզ վի­ճակ­ված չէր օգ­տա­գոր­ծե­լու դրանք: 

Статьи | Просмотров: 1297 | Дата: 02.05.2014 |

Светлану Арамовну Каграмановну часто можно увидеть  во время воскресной  Литургии, на разных армянских мероприятиях. Тикин Светлану ни с кем не спутаешь.  Дело не в  роскошных, кудрявых, седых волосах, и даже  слегка хрипловатом голосе, в котором улавливаются  теплые, родные нотки, какое- то  скрытое беспокойство – а вдруг у собеседника проблемы, которые она – Светлана – готова выслушать, если возможно – помочь разобраться. 

Интервью | Просмотров: 1769 | Дата: 02.05.2014 |

Եկեղեցական նորակառույց համալիրը յուրահատուկ գիրք է  հայ ժողովրդի հոգևոր մշակույթի, պատմության, նրա ճարտարապետական բազմադարյան արվեստի մասին, որ մեծ հետաքրքրությամբ  «ընթերցում են» ամենատարբեր ազգեր ներկայացնող բազմահարյուր ուխտավորներ, համալիր հաճախող շարքային այցելուներ: Մայրաքաղաքի «ճարտարապետական այս նորույթը», ինչպես շատերն են այն հորջորջում , տեսնելու են շտապում ոչ միայն մոսկվաբնակները , այլև մայրաքաղաքի հյուրերը, ովքեր տեղացի ծանոթներից, մամլո աղբյուրներից  տեղեկանում են քարե այս սիմֆոնիայի մասին: Բնական է,  որ նրանք կարիք ունեն մի ուղեկցորդի, ով պատշաճ կերպով կմեկնի զարդաքանդակները, նրանց խորհուրդը, գոնե համառոտ կներկայացնի հայ ժողովրդի հոգևոր գանձերը: Հաճախ էքսկուսավարի պատասխանատու դերը ստանձնում է դպիր Մհեր Բեկնազարյանը, ով հմուտ է հայոց հոգևոր պատմության ասպարեզում, հստակ տեղեկություններ ունի շինարարության ընթացքի վերաբերյալ:
Статьи | Просмотров: 1176 | Дата: 11.01.2014 |

- Քչերին է բախտ վիճակվում մասնակցել եկեղեցի կառուցելու շնորհակալ գործին: Հուրախություն ինձ, ես այդ քչաթիվ երջանիկների շարքում  եմ,-ասում է ճարտարապետ Պետրոս Աբաջյանը:  Նա Մոսկվայի եկեղեցական համալիրի շինարարությանը միացավ 2004 թվականին,  գործարար Ռուբեն Գրիգորյանի հանձնարարականով:
Интервью | Просмотров: 1152 | Дата: 11.01.2014 |

Геннадий Григорьевич Шульгин (RZ3CC) - один из старейших радиолюбителей России. Будучи оператором экстра-класса,он наибольшую известность приобрел как разработчик и настройщик радиоаппаратуры. Геннадий Григорьевич является участником многих радиоэкспедиций. При его непосредственном участии был реализован проект, позволивший экипажам космической станции МИР вести любительскую радиосвязь из космоса. Работая в журнале «РАДИО», неоднократно выезжал в места стихийных бедствий (Чернобыль,Ленинакан, Иран, Афганистан…), оказывая оттуда помощь людям средствами любительского радио. Геннадий Шульгин стоял у истоков создания в Звездном городке любительской коллективной радиостанции RT3F (RK3DZB). Награжден орденом «За личное мужество».
Интервью | Просмотров: 1769 | Дата: 11.01.2014 |

Категории каталога
Наша газета
Статьи [130]
Интервью [73]
Добро пожаловать на официальный сайт газеты "Армянская церковь" Ново-Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви. Нашу газету можно приобрести в киосках церквей епархии. Издание выходит один раз в месяц, в цветном оформлении, по благословению главы Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ архиепископа Езраса. На нашем сайте вы сможете прочитать наиболее интересные материалы за прошлые номера, прочесть архивные выпуски газет, а также следить за выпуском газеты и ознакомиться с кратким содержанием очередного выпуска.


Газета «Армянская Церковь» © 2008-2014
Welcome on MerHayrenik.narod.ru: music, video, lyrics with chords, arts, history, literature, news, humor and more!Армянское интернет-сообщество Miasin.RuMARAGHAWebsite about Liberated Territory of ArtsakhAcher.ru - Армянский сайт для
 друзейSlaq.am