Понедельник, 24.06.2024, 06:49Наша страница в FaceBook|RSS
 
  |Сайт епархии|Архив материалов
Главная » Архив материалов » Статьи

В категории материалов: 130
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 12 13 »

Իմ ծննդա­վայ­րում լու­րե­րը տա­րած­վում են լույ­սի ա­րա­գութ­յամբ: Չես հասց­նում ար­տա­բե­րել նա­խա­դա­սութ­յանդ եզ­րա­փա­կիչ բա­ռը` բնա­կա­վայ­րի ու­ղիղ կեսն ար­դեն ակ­տիվ քննար­կում է նոր ի­րա­դար­ձութ­յու­նը, հա­մե­մե­լով այն ֆան­տաս­տիկ ման­րա­մաս­նութ­յուն­նե­րով և, ան­պատ­ճառ, սե­փա­կան մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րով: Ընդ ո­րում, լու­րե­րի սփռվե­լու մե­խա­նիզ­մը մե­րոնց հե­ղի­նա­կա­յին գաղտ­նիք­նե­րից մեկն է, ա­մե­նամ­շու­շոտն ու ան­հա­սա­նե­լին: 

Статьи | Просмотров: 1919 | Дата: 15.06.2014 | Հասմիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

«Ի ծննդե ես կապ­ված եմ իմ ար­մատ­նե­րին: Պարս­կաս­տա­նում ապ­րածս տա­րի­նե­րին հա­յացքս միշտ դե­պի Հա­յաս­տանն էր: Պապս ա­ռա­վոտ կա­նուխ արթ­նա­նում էր և­ ար­ևա­ծա­գին հաս­տատ պի­տի եր­գեր «Ա­ռա­վոտ լու­սոն»: Շատ հե­տաքր­քիր ա­րա­րո­ղութ­յուն էր. մար­դը պաշ­տում էր այն հզոր ար­ևը, որ կե­նաց սկիզբն է: Պապս Ար­ևելք նա­յե­լու փո­խա­րեն թեք­վում էր դե­պի Հ­յու­սիս: Մի ան­գամ հարց­րե­ցի՝ «Ին­չու՞ ես Հ­յու­սիս նա­յում»: Պա­տաս­խա­նեց. «­Մեր Ար­ևել­քը Հ­յու­սիսն է, ուր Հա­յաս­տանն է՝ մեր եր­կի­րը: Այս նա­խա­դա­սութ­յու­նը կրթա­կան նա­խա­դա­սութ­յուն է: Ամ­բողջ իմ կյան­քի ըն­թաց­քում այս նա­խա­դա­սութ­յունն է ինձ մղել դե­պի Հայ­րե­նիք: Իմ ոտ­քը այս հո­ղի վրա շատ ա­մուր է»:

Статьи | Просмотров: 2520 | Дата: 18.05.2014 |

Վերստին Ապրիլի քսանչորսն է: Անմեկնելի զգացումներ են հոգումս, ինչը բարձրաձայնելը, ինչի մասին խոսելը տարիների հետ թվում է ավելի ու ավելի անկարելի: Նախանձում եմ նրան, ով հաշիվը փակել է անցյալի հետ, ում հոգին վարակված չէ  հարազատի խոշտանգված ճակատագրի անանց ցավով, ով կարողանում է վայելել անթալյաների ծովն ու բնությունը՝ դրանց այսօրվա բնակիչներին համարելով քաղաքակիրթ, բարի, անչար…-Որդին հոր համար պատասխան չի տալիս,- կասկածում եմ…

Статьи | Просмотров: 1826 | Дата: 18.05.2014 | Արամ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Պո­լի­տեխ­նի­կա­կան ինս­տի­տու­տի ճար­տա­րա­պե­տա­կան բաժ­նի ա­ռա­ջին կուր­սում մեր լսա­րա­նը մտավ բարձ­րա­հա­սակ, հա­մակ­րե­լի, գե­ղե­ցիկ կեց­ված­քով մի ե­րի­տա­սարդ և փոքր-ինչ ռնգա­յին, հա­ճե­լի բա­րի­տո­նով ա­սաց. «Ես ձեզ պատ­մե­լու եմ ի­տա­լա­կան ­Վե­րածնն­դի ճար­տա­րա­պե­տութ­յան մա­սին»: Ինչ­պես հարկն է` պատ­րաստ ու­նեինք տետ­րակ­ներ և ­մա­տիտ­ներ` դա­սա­խո­սութ­յու­նը սղագ­րե­լու հա­մար, բայց մեզ վի­ճակ­ված չէր օգ­տա­գոր­ծե­լու դրանք: 

Статьи | Просмотров: 1309 | Дата: 02.05.2014 |

Եկեղեցական նորակառույց համալիրը յուրահատուկ գիրք է  հայ ժողովրդի հոգևոր մշակույթի, պատմության, նրա ճարտարապետական բազմադարյան արվեստի մասին, որ մեծ հետաքրքրությամբ  «ընթերցում են» ամենատարբեր ազգեր ներկայացնող բազմահարյուր ուխտավորներ, համալիր հաճախող շարքային այցելուներ: Մայրաքաղաքի «ճարտարապետական այս նորույթը», ինչպես շատերն են այն հորջորջում , տեսնելու են շտապում ոչ միայն մոսկվաբնակները , այլև մայրաքաղաքի հյուրերը, ովքեր տեղացի ծանոթներից, մամլո աղբյուրներից  տեղեկանում են քարե այս սիմֆոնիայի մասին: Բնական է,  որ նրանք կարիք ունեն մի ուղեկցորդի, ով պատշաճ կերպով կմեկնի զարդաքանդակները, նրանց խորհուրդը, գոնե համառոտ կներկայացնի հայ ժողովրդի հոգևոր գանձերը: Հաճախ էքսկուսավարի պատասխանատու դերը ստանձնում է դպիր Մհեր Բեկնազարյանը, ով հմուտ է հայոց հոգևոր պատմության ասպարեզում, հստակ տեղեկություններ ունի շինարարության ընթացքի վերաբերյալ:
Статьи | Просмотров: 1184 | Дата: 11.01.2014 |

Մի՛ ստէք միմեանց. հանեցէ՛ք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով եւ հագէ՛ք նորը, այն, որ նորոգուած է գիտութեամբ, ըստ իր Արարչի պատկերի:
Կողոսացիս 3:9-1
Статьи | Просмотров: 1003 | Дата: 01.12.2013 |

Ասում են՝ կատարելությունը և ներդաշնակությունը պարզության մեջ է: Զբոսնելով մոսկովյան հրաշակերտ համալիրի տարածքում, դիտելով այն զարդարող նրբագեղ հարթաքանդակները, անկարելի է պատկերացնել, թե արարման ինչպիսի դժվարին ստեղծագործական ճանապարհ են անցել նրանք, ովքեր հեղինակել, կառուցել են ճարտարապետական այս կոթողը: Հետաքրքիր է լսել նորօրյա Մոմիկների պատմությունները աշխատանքային այդ զեռուն օրերի, մասնագիտական լուրջ քննարկումների մասին, որոնց արդյունքում ունենք անկրկնելի այս հուշարձանը: Պատմում է քանդակագործ Աշոտ Ադամյանը:
Статьи | Просмотров: 875 | Дата: 01.12.2013 |

- Աղջ­կանս ծննդա­տա­նը քրդի լա­մու­կի հետ են փո­խել,- կա­տա­կում էր հայրս, նկա­տի ու­նե­նա­լով հակ­վա­ծութ­յունս դե­պի խայ­տաբ­ղետ գույ­նե­րը: Ընկճ­վում էի, խեղ­ճա­նում, շատ էի ու­զում հայ լի­նել: Հե­տո, ռա­դիոա­լիք­ներ որ­սա­լիս, հայ լի­նե­լու «զգո­նութ­յունս» թու­լա­նում էր, ու հա­պա­ղում էի քրդա­կան ա­լի­քը փո­խել՝ ախր շատ լա­ցա­խեղդ ու սրտաճմ­լիկ էր եր­գում եր­գի­չը, չէր եր­գում՝ ինձ ան­հաս­կա­նա­լի լեզ­վով դարդ էր պատ­մում:
Статьи | Просмотров: 906 | Дата: 01.09.2013 | Ռիմա ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

Когда-то, в недалекие 70-е годы прошлого столетия, а именно в 1975 году, судьба подарила мне возможность поступить в класс Заслуженного деятеля искусств, Народного артиста Армянской ССР (1965), композитора и дирижера, одного из организаторов Союза композиторов Армении, преподавателя Ереванской Государственной Консерватории им. Комитаса Мартына Сергеевича Мазманяна.
Статьи | Просмотров: 1564 | Дата: 01.09.2013 | Ася ПЕТРОСЯН


  С 1 по 8 июля 2013 года в Нагорном Карабахе состоялся III-ий международный фестиваль юных исполнителей классической музыки «ТНДЖРЕ», организуемый Министерством культуры НКР. В фестивале приняли участие представители тринадцати стран мира. Они выступили с сольными программами, совместно в ансамблях, а также вместе с Международным фестивальным оркестром. Двенадцать концертов фестиваля прошли в различных залах Степанакерта, Шуши, Тоха, Астхашена, Мартуни и Карвачара. 
Статьи | Просмотров: 1009 | Дата: 01.09.2013 |

Категории каталога
Наша газета
Статьи [130]
Интервью [73]
Добро пожаловать на официальный сайт газеты "Армянская церковь" Ново-Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви. Нашу газету можно приобрести в киосках церквей епархии. Издание выходит один раз в месяц, в цветном оформлении, по благословению главы Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ архиепископа Езраса. На нашем сайте вы сможете прочитать наиболее интересные материалы за прошлые номера, прочесть архивные выпуски газет, а также следить за выпуском газеты и ознакомиться с кратким содержанием очередного выпуска.


Газета «Армянская Церковь» © 2008-2014
Welcome on MerHayrenik.narod.ru: music, video, lyrics with chords, arts, history, literature, news, humor and more!Армянское интернет-сообщество Miasin.RuMARAGHAWebsite about Liberated Territory of ArtsakhAcher.ru - Армянский сайт для
 друзейSlaq.am